INTERNETOWE KURSY JĘZYKOWE DLA PRZEDSZKOLAKÓW –  INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

ZAPISZ SWOJE DZIECKO

 • Sposób prowadzenia i częstotliwość zajęć dla przedszkolaków oraz uzyskiwane efekty nauczania na zajęciach Centrum Edukacji „ATUT”

  Program i sposób nauczania grup przedszkolnych powstał w ścisłym nawiązaniu do podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. Dzięki temu dziecko równolegle zdobywa wiedzę o otaczającym je świecie oraz poznaje język obcy w zakresie odpowiadającym tej wiedzy. Nasi najmłodsi uczniowie rozwijają sprawność słuchania (poznają brzmienie i melodię języka, uczą się rozumieć proste polecenia, wsparte materiałami graficznymi potrafią zrozumieć proste historie) i mówienia (powtarzanie słów, prostych zwrotów, piosenek) oraz, co niemniej istotne, umiejętności społeczne (komunikację z rówieśnikami i dorosłymi). Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu i będą trwały po 30 minut każde. Efektami nauczania będą wymienione wyżej umiejętności na poziomie dopasowanym do możliwości Państwa pociech.
 • Materiały dydaktyczne stosowane dla przedszkolaków (język angielski i niemiecki).

  Z oczywistych względów dzieci przedszkolne nie będą miały podręcznika do nauki. Poznawanie języka obcego przez dzieci w wieku przedszkolnym opiera się na Metodzie Zintegrowanego Nauczania powiązanej z autorskim programem CE ATUT, skierowanym do tej grupy wiekowej. Metoda Zintegrowanego Nauczania to metoda nauki języka angażująca uczniów w ramach wszystkich aktywności językowych w intensywności, proporcjach i formach odpowiednich dla określonego wieku oraz w ścisłej relacji do pozostałych umiejętności i stanu wiedzy, posiadanych przez dziecko na danym etapie rozwoju. W ramach zajęć dzieci będą otrzymywać materiały pozwalające na wykonanie przewidzianych programem ćwiczeń, powiązanych z realizowanym materiałem. Są to ćwiczenia do wykonania w trakcie zajęć oraz w czasie późniejszym; tak w formie elektronicznej, jak i papierowej – do wydrukowania przez Rodziców/opiekunów. Zasady te dotyczą nauki wszystkich języków obcych przez dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Zasady płatności za internetowy, językowy kurs przedszkolny. Zasady przyznawania odpisów i rabatów za zajęcia. Wysokości odpisów/ rabatów dla rodziców dzieci przedszkolnych.

  Zasady płatności

  Opłata za kurs j. angielskiego może być uiszczana za cały rok szkolnych z góry lub w miesięcznych ratach. Opłatę miesięczną należy wnosić przelewem na wskazane przez CE ATUT konto w terminie do 10-ego dnia opłacanego miesiąca. W tytule przelewu należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, NR GRUPY do której dziecko uczęszcza oraz MIESIĄC, za który uiszczana jest opłata. Koszt rocznego kursu wynosi 660,- zł i może być wnoszony w formie miesięcznych rat w wysokości 80,- zł każda. W przypadku rozpoczęcia zajęć przez daną grupę później niż w pierwszym właściwym terminie październikowym, wysokość pierwszej raty zostaje obniżony proporcjonalnie do ilości zajęć w październiku. Średnia stawka rozliczeniowa wynosi 11,- zł za jedne zajęcia.

  Zasady przyznawania odpisów

  W przypadku pojedynczych nieobecności dziecka na zajęciach w trakcie trwania roku szkolnego nie ma możliwości pomniejszenia opłaty proporcjonalnie do ilości nieodbytych zajęć. W takiej sytuacji (jeżeli układ planu na to pozwala) ustalany jest (po konsultacji z Rodzicem/Opiekunem prawnym) termin odrobienia zaległych zajęć. Gdy nie uda się ustalić dogodnego terminu odrabiania, istnieje możliwość przygotowania przez lektora (na życzenie rodzica) odpowiednich kart pracy umożliwiających dziecku nadrobienie powstałych zaległości. Odpisy za nieobecność dziecka na zajęciach. Jeżeli w trakcie trwania kursu, Państwa dziecko nie było obecne na więcej niż 4 zajęciach internetowego kursu języka obcego odpłatność za całoroczny kurs jest zmniejszana o odpis w wysokości 44,- zł Jeżeli w trakcie trwania kursu Państwa dziecko nie było obecne na więcej niż 8 zajęciach odpłatność za całoroczny kurs jest zmniejszana o odpis w wysokości 88,- zł; Odpisy są naliczane i udzielane przy uiszczaniu raty za ostatni miesiąc kursu (za wyjątkiem odpisu w wysokości odpowiednio 88,- zł, który jest realizowany w ostatnich dwóch miesiącach kursu). Odpisy są udzielane pod warunkiem terminowej i całościowej zapłaty wszystkich wcześniejszych rat kursu.

  Zasady przyznawania rabatów:

  Rodzic/Opiekun prawny zapisujący swoje dziecko na zajęcia internetowe CE ATUT ma prawo do uzyskania następujących rabatów:

  a. Rabat Rodzinny - 5% rabatu na drugie i każde kolejne dziecko zapisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego na zajęcia j. angielskiego w danym roku szkolnym.

  b. 5% rabatu za uiszczenie opłaty za cały rok szkolny z góry.

  Co istotne powyższe rabaty mogą się sumować.

 • Materiał językowy przewidziany do realizacji w trakcie rocznego kursu dla przedszkolaków:

  a) Język angielski,

   

  Słownictwo:

  kolory;

  liczby 1-10;

  członkowie rodziny;

  zabawki;

  zwierzęta;

  przybory szkolne;

  wyposażenie sali;

  części ciała;

  nazwy ubrań;

  artykuły żywnościowe;

  pomieszczenia w domu;

  sprzęty domowe;

  umiejętności umysłowe i ruchowe;

  stany emocjonalne i uczucia;

  codzienne czynności;

  pogoda;

  środki transportu;

  zawody;

  uroczystości i święta (elementy kultury anglosaskiej);

  bezpieczeństwo i recykling

   

  Sytuacje i funkcje komunikacyjne:

  Witanie się i żegnanie (Hello, Hi, Goodbye, See you)

  Proszenie i dziękowanie (Give me ..., please, Come in, please, Thank you)

  Przepraszanie i wybaczanie (I’m sorry, Excuse me, It’s O.K.)

  Składanie życzeń okolicznościowych (Merry Christmas, Happy Easter, Happy Birthday)

  Przedstawianie siebie i innych (I’m ......., My name is ...., This is ..., It’s my mum)

  Podawanie wieku (I’m…)

  Wypełnianie i wydawanie krótkich poleceń (jump, clap your hands, open)

  Identyfikowanie zwierząt, przedmiotów (It’s a tiger, This is a ball)

  Identyfikowanie miejsca zamieszkania (dom, pokój)

  Opisywanie osób, zwierząt, przedmiotów (He’s tall, It’s big, It’s blue, It’s got a tail)

  Liczenie i stosowanie liczb od 1 do 10.

  Odpowiadanie na proste pytania dotyczące tożsamości i rzeczy posiadanych (Who are you? What’s your name? What’s this? Who’s this? Is it ...? Have you got ...?)

  Wyrażanie uczuć i upodobań (I like..., I love...)

  Informowanie o stanach emocjonalnych (I’m happy, I’m sad)

  Odpowiadanie na pytania dotyczące pogody, pory roku (It’s raining, It’s spring)

  Wyrażanie umiejętności (I can jump/I can’t fly)

  Opisywanie codziennych czynności (I get up)

   

  Struktury gramatyczne:

  Czasowniki: - be - have got - can

  Tryb rozkazujący

  Czas Present Simple - czynności codzienne

  Czas Present Continuous

   

  Rzeczowniki:

  - Nazwy własne

  - Liczba pojedyncza

  - Liczba mnoga regularna

   

  Przymiotniki:

  - kolory, wiek, rozmiar

  - przymiotnik dzierżawczy: my, your (his, her)

  Liczebniki: 1-10

   

  Zaimki:

  - osobowe: I, you, she, he, it, we, they

  - wskazujące: this, that

  - pytajne: what, who, where, when, how

  Przyimki: in, on

   

  b) Język niemiecki,

   

  Słownictwo:

  Powitanie i żegnanie

  Cyfry (1-10)

  Rodzina

  Zabawki

  Kolory

  Czasownik spielen

  Gry i zabawy

  Potrawy i napoje

  Części ciała

  Przybory szkolne

  Czynności wykonywane w czasie wolnym

  Teatr

  Święta (Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc)

   

  Struktury gramatyczne oraz sytuacje komunikacyjne:

  Witanie się i żegnanie (np. Guten Morgen, Guten Tag, Auf Wiedersehen)

  Przedstawianie się (Ich bin…)

  Odpowiadanie na proste pytania dotyczące tożsamości i rzeczy posiadanych (Wer bist du? Wo ist …?)

  Wyrażanie uczuć i upodobań (Ich mag..., I mag... nicht)

 

 
Share:

Kontakt

CE ATUT s.c.

ul. Długa 43

49-300 Brzeg
NIP: 747-18-93-691

REGON: 161559745
sekretariat (at) ceatut.pl

CE ATUT

Od 25 lat odkrywamy i rozwijamy dziecięce talenty. Szukamy tego, co w dziecku najpiękniejsze, oraz tego, co sprawi mu największą radość i na tych podwalinach budujemy jego pasję. 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…