INTERNETOWE KURSY JĘZYKOWE DLA DZIECI Z KLAS 7-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

ZAPISZ SWOJE DZIECKO

 • Sposób prowadzenia i częstotliwość zajęć dla dzieci z klas 7-8 oraz uzyskiwane efekty nauczania na zajęciach Centrum Edukacji „ATUT”

  Specyfika zajęć w dwóch ostatnich klasach szkoły podstawowej wynika z kończącego szkołę podstawową egzaminu ósmoklasisty.  Także w wypadku klas siódmej i ósmej korzystamy z podręczników i materiałów dodatkowych wydawnictwa Pearson, czyli podrczników Gold Experience A1 i A2.

  Dwa ostatnie lata to nie tylko czas na utrwalenie i rozszerzenia wiedzy, ale także na przygotowanie do wyzwania, jakim jest egzamin ósmoklasisty i spowodowany nim stres. Nic nie przygotuje lepiej do zdania egzaminu i poradzenia sobie z powodowanym nim stresem niż wielokrotne wykonanie zadań typu egzaminacyjnego. Dzięki doskonałym i zróżnicowanym materiałom oraz doświadczonym lektorom uczniowie nabiorą umiejętności sprawnego rozwiązywania testów, łącząc przygotowania w ramach wszystkich umiejętności, czyli słuchania, czytania, pisania i mówienia oraz znajomości gramatyki i słownictwa.

  Dla uczniów klas 7 i 8 zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu po 45 minut każde.

 • Podręczniki stosowane dla dzieci z klas 7-8 (język angielski i niemiecki). Sposób zakupu podręczników przez rodziców.

  Specyfika zajęć w dwóch ostatnich klasach szkoły podstawowej wynika z kończącego szkołę podstawową egzaminu ósmoklasisty. Także w wypadku klas siódmej i ósmej ucząc języka angielskiego, korzystamy z podręczników i materiałów dodatkowych wydawnictwa Pearson, czyli podręczników serii Gold Experience cz. A1 i A2. Do skutecznej nauki języka niemieckiego przez młodzież z klas 7 i 8 wybraliśmy serię "Weiter Deutsch" Jest to zestaw podręczników i ćwiczeń, który kładzie nacisk na systematyczne rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz kreatywnego pisania. Tematy prezentowane w podręcznikach serii są dostosowane do zainteresowań nastolatków i zgodne z zadaniami egzaminu ósmoklasisty. Autentyczne materiały, obrazy i zdjęcia pomagają ćwiczyć reakcje językowe, będące podstawą komunikacji. Dwa ostatnie lata to nie tylko czas na utrwalenie i rozszerzenia wiedzy, ale także na przygotowanie do wyzwania, jakim jest egzamin ósmoklasisty i spowodowany nim stres. Nic nie przygotuje lepiej do zdania egzaminu i poradzenia sobie z powodowanym nim stresem niż wielokrotne wykonanie zadań typu egzaminacyjnego. Dzięki doskonałym i zróżnicowanym materiałom oraz doświadczonym lektorom uczniowie nabiorą umiejętności sprawnego rozwiązywania testów, łącząc przygotowania w ramach wszystkich umiejętności, czyli słuchania, czytania, pisania i mówienia oraz znajomości gramatyki i słownictwa. Aby zapewnić, że każde dziecko uczestniczące w kursie posiada właściwy podręcznik Rodzice, którzy zapisali swoje dziecko na kurs językowy, wraz z pierwszą wpłatą wpłacają również kwotę stanowiącą równowartość aktualnej detalicznej ceny kompletu podręczników odpowiednich dla danej grupy. CE ATUT, po zaksięgowaniu wpłaty, dokona zakupu właściwych podręczników oraz zorganizuje ich dostawę na adres podany przez Rodziców w formularzu zgłoszeniowym.

 • Zasady płatności za internetowy, językowy kurs dla dzieci z klas 7-8. Zasady przyznawania odpisów i rabatów za zajęcia. Wysokości odpisów/rabatów dla rodziców dzieci z klas 7-8.

  Zasady płatności: Opłata za kurs j. angielskiego może być uiszczana za cały rok szkolnych z góry lub w miesięcznych ratach. Opłatę miesięczną należy wnosić przelewem na wskazane przez CE ATUT konto w terminie do 10-ego dnia opłacanego miesiąca. W tytule przelewu należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, NR GRUPY do której dziecko uczęszcza oraz MIESIĄC, za który uiszczana jest opłata. Koszt rocznego kursu wynosi 990,- zł i może być wnoszony w formie miesięcznych rat w wysokości 120,- zł każda. W przypadku rozpoczęcia zajęć przez daną grupę później niż w pierwszym właściwym terminie październikowym, wysokość pierwszej raty zostaje obniżony proporcjonalnie do ilości zajęć w październiku. Średnia stawka rozliczeniowa wynosi 16,50 zł za jedne zajęcia.

  Zasady przyznawania odpisów: W przypadku pojedynczych nieobecności dziecka na zajęciach w trakcie trwania roku szkolnego nie ma możliwości pomniejszenia opłaty proporcjonalnie do ilości nieodbytych zajęć. W takiej sytuacji (jeżeli układ planu na to pozwala) ustalany jest (po konsultacji z Rodzicem/Opiekunem prawnym) termin odrobienia zaległych zajęć. Gdy nie uda się ustalić dogodnego terminu odrabiania, istnieje możliwość przygotowania przez lektora (na życzenie rodzica) odpowiednich kart pracy umożliwiających dziecku nadrobienie powstałych zaległości. Odpisy za nieobecność dziecka na zajęciach. Jeżeli w trakcie trwania kursu, Państwa dziecko nie było obecne na więcej niż 4 zajęciach internetowego kursu języka obcego odpłatność za całoroczny kurs jest zmniejszana o odpis w wysokości 66,- zł Jeżeli w trakcie trwania kursu Państwa dziecko nie było obecne na więcej niż 8 zajęciach odpłatność za całoroczny kurs jest zmniejszana o odpis w wysokości 132,- zł; Odpisy są naliczane i udzielane przy uiszczaniu raty za ostatni miesiąc kursu (za wyjątkiem odpisu w wysokości odpowiednio 132,- zł, który jest realizowany w ostatnich dwóch miesiącach kursu). Odpisy są udzielane pod warunkiem terminowej i całościowej zapłaty wszystkich wcześniejszych rat kursu.

  Zasady przyznawania rabatów:

  Rodzic/Opiekun prawny zapisujący swoje dziecko na zajęcia internetowe CE ATUT ma prawo do uzyskania następujących rabatów:

  a. Rabat Rodzinny - 5% rabatu na drugie i każde kolejne dziecko zapisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego na zajęcia j. angielskiego w danym roku szkolnym.

  b. 5% rabatu za uiszczenie opłaty za cały rok szkolny z góry.

  Co istotne powyższe rabatu mogą się sumować.

 • Materiał językowy przewidziany do realizacji w trakcie rocznego kursu dla dzieci z klas 7-8

  c) Język angielski,

   

  Klasa 7

  Słownictwo:

  członkowie rodziny

  koledzy i przyjaciele

  dane personalne

  słownictwo używane w klasie

  ubrania

  rzeczy osobiste

  alfabet

  zainteresowania

  formy spędzania czasu wolnego

  czynności życia codziennego

  obowiązki domowe

  upodobania

  życie szkoły

  koła zainteresowań

  urządzenia elektroniczne oraz multimedialne

  korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej

  przedmioty oraz przybory szkolne

  uczenie się

  wyposażenie sal lekcyjnych

  edukacja oraz system edukacji

  rzeczowniki złożon

  zakupy

  sklepy

  towary

  miejsca w mieście

  pytanie i wskazywanie drogi

  sprzedawanie i kupowanie

  rozrywka

  filmy

  dziedziny kultury

  uczestnictwo w kulturze

  muzyka

  festiwale muzyczne

  formy spędzania czasu wolnego

  kultura

  wyrażanie preferencji i opinii

  rodzaje historyjek

  określenia czasu

  Gramatyka:

  konstrukcja There is / There are

  a, an, some, any

  tworzenie rzeczowników od czasowników

  much / many

  przyimki miejsca

  czas Present Continuous i Present Simple

  spójniki: and, but, because

  czas Past Simple – pytania ogólne, krótkie odpowiedzi, pytania szczegółowe

  stopień wyższy oraz najwyższy przymiotników

  czas Past Continuous

   

  Klasa 8

  Słownictwo:

  podróżowanie i turystyka

  środki transportu

  wycieczki szkolne

  zwiedzanie

  wyjazdy wakacyjne

  sposoby i formy spędzania czasu wolnego

  uprawianie sportu

  dyscypliny sportowe

  sprzęt sportowy

  sport i sportowcy

  kontynenty

  państwa

  krajobraz

  pogoda

  zwierzęta

  zainteresowania

  jedzenie

  przygotowywanie posiłków

  technologie komunikacyjno-informacyjne

  produkty spożywcze

  upodobania

  czynności życia codziennego

  dolegliwości

  miejsca w mieście

  miejsce zamieszkania

  życie rodzinne

  wakacje

  Gramatyka:

  sposoby wyrażania przyszłości: konstrukcja be going to, czas Future Simple

  czas Present Continuous do wyrażania przyszłości

  przyimki

  czasownik modalny can / could

  czasownik modalny have to / had to

  czasownik modalny should

  przysłówki

  czas Present Perfect z ever i never

  zdania warunkowe typu I

  because i so

   

   

  d) Język niemiecki,

   

  Klasa 7

  Słownictwo:

  Szkoła

  Przedmioty szkolne

  Życie szkoły

  Problemy szkolne

  Dom i mieszkanie

  Umeblowanie pomieszczeń

  Sprzęty domowe

  Przyjaciele, znajomi i koledzy

  Wygląd zewnętrzny

  Cechy charakteru

  Konflikty między dziewczętami a chłopcami

  Zwierzęta domowe

  Wiedza o krajach niemieckojęzycznych

  Żywność

  Piramida żywienia

  Posiłki i ich przyrządzanie

  Przepisy kulinarne

  Zachowanie przy stole

  Moda młodzieżowa, pokaz mody

  Ubrania: kolor, gatunek, rozmiar, cena

  Sklepy i stoiska

  Kupowanie i sprzedawanie

  Czynności w sklepie, towary, sprzedawcy i klienci

  Oferty wakacyjne dla młodzieży

  Przygotowania do podróży

  Dokumenty i akcesoria niezbędne w podróży

  Na dworcu, przy kasie biletowej, w pociągu

  Gramatyka:

  Budowa zdania

  Tryb rozkazujący

  Deklinacja zaimka osobowego

  Koniugacja zaimka zwrotnego

  Słowotwórstwo rzeczownika

  Liczebnik porządkowy

  Przyimki lokalne: in, an, auf, hinter, neben, unter, üben, vor, zwischen

  Zaimek dzierżawczy

  Spójniki w zdaniu podrzędnie złożonym

  Czas przeszły Perfekt

  Rzeczowniki złożone

  Stopniowanie przymiotnika

  Przysłówki czasu

  Przeczenie: nich mehr, kein/e mehr

  Przyimki z biernikiem oraz celownikiem

  Deklinacja przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym

  Deklinacja przymiotnika bez rodzajnika w liczbie mnogiej

  Spójnik deshalb w zdaniu podrzędnie złożonym

  Czas przeszły Imperfekt

   

  Klasa 8

  Słownictwo:

  Wakacje z przyjaciółmi

  Wakacje w mieście i na wsi

  Wycieczki i zwiedzanie

  Środki lokomocji

  Ferie w Niemczech

  Informacja turystyczna

  Problemy ze zwierzętami podczas wakacji

  Opis planów na przyszłość

  Informowanie i zdobywanie informacji dotyczących wyboru zawodu

  Zapraszanie odpowiadanie na zaproszenie

  Parki rozrywki w Niemczech

  Plan miasta, obiekty w mieście

  Punkty usługowe, korzystanie z usług, zakupy

  Reklamowanie wadliwych towarów

  Wady i zalety mieszkania w mieście i na wsi.

  Oferty spędzania czasu wolnego w mieście i na wsi

  Znaki drogowe. Zakazy i nakazy

  Inicjatywy społeczne

  Informowanie o zanieczyszczeniach środowiska

  Wyrażanie możliwości, zakazu i nakazu

  Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży

  Podział obowiązków w rodzinie

  Młodzieżowe organizacje charytatywne

  Przedsiębiorczość uczniowska

  Wolontariat

  Objawy i dolegliwości chorobowe.

  Leczenie i lekarstwa.

  Wypadki drogowe i udzielanie pierwszej pomocy

  Uzależnienia, higieniczny tryb życia

  Zapobieganie chorobom.

  Media i ich oddziaływanie na młodzież.

  Ulubiony program telewizyjny.

  Reklama.

  Wady i zalety Internetu. LAN-Party.

  Bezpieczne surfowanie w sieci.

  Telefony komórkowe i akcesoria.

  Urządzenia techniczne, ich obsługa i zastosowanie.

  Wynalazki i odkrycia naukowe.

  Wynalazcy i odkrywcy.

  Reklamacje.

  Czas wolny i sposoby spędzania czasu wolnego

  Hobby

  Ulubione miejsce

  Muzyka, literatura, film

  Rozmowa telefoniczna

  YOU – największe w Europie targi dla młodzieży.

  Imprezy kulturalne i sportowe

  Wizyta w kinie

  Wizyta w interaktywnym muzeum

  Problemy i konflikty, rady.

  Wiedza o krajach niemieckojęzycznych (kraje związkowe w Niemczech, targ wiktuałów w Monachium, Święta Bożego Narodzenia, Noc Walpurii, Święta Wielkanocne, Niemieckie produkty markowe.)

  Gramatyka:

  Czas przeszły Perfekt

  Liczebnik porządkowy

  Zdania podrzędnie złożone

  Deklinacja przymiotnika bez rodzajnika

  Rodzaj rzeczownika – rzeczowniki rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego

  Tryb przypuszczający Konjunktiv II– forma opisowa

  Przysłówki przyimkowe

  Deklinacja rzeczownika w dopełniaczu

  Deklinacja przymiotnika w funkcji rzeczownika

  Zaimek osobowy

  Deklinacja słaba rzeczownika

  Tryb rozkazujący

  Czasownik modalny sollen w trybieprzypuszczającym Konjunktiv II

  Zaimki man, es.

  Konstrukcja bezokolicznikowa z zu

  Tryb przypuszczający Konjunktiv II czasownika haben i czasownika modalnego können.

 

 

Share:

Kontakt

CE ATUT s.c.

ul. Długa 43

49-300 Brzeg
NIP: 747-18-93-691

REGON: 161559745
sekretariat (at) ceatut.pl

CE ATUT

Od 25 lat odkrywamy i rozwijamy dziecięce talenty. Szukamy tego, co w dziecku najpiękniejsze, oraz tego, co sprawi mu największą radość i na tych podwalinach budujemy jego pasję. 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…