INTERNETOWE KURSY JĘZYKOWE DLA DZIECI Z KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

ZAPISZ SWOJE DZIECKO

 • Sposób prowadzenia zajęć dla dzieci z klas 1-3 i uzyskiwane efekty nauczania na zajęciach Centrum Edukacji „atut”. Częstotliwość zajęć.

  Klasy pierwsze, ze względu na bardzo ograniczone umiejętności czytania i pisania nauczamy stosując metody i rozszerzone materiały stworzone dla grup przedszkolnych oraz materiały wydawnictwa Pearson. Traktujemy klasę pierwszą jako etap przejściowy. W tym trudnym okresie aklimatyzacji do nowych warunków staramy się unikać zbytniego obciążania naszych uczniów pisownią angielską, wprowadzając ją metodą małych kroków, np. znaną z nauczania języka polskiego metodą pisania po śladzie, i tym samym przyczajając do specyfiki zapisu graficznego języka angielskiego. 

  Zajęcia dla klas 1-3 będą odbywały się 2 razy w tygodniu i będą trwały 45 minut każde. Do nauczania uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich wykorzystujemy doskonałe podręczniki wydawnictwa Pearson wsparte licznymi materiałami dodatkowymi – video, audio, graficznymi. Poptropica English Islands L1, L2 i L3 to zestawy podręczników, ćwiczeń i materiałów, które odpowiadają stopniom zaawansowania uczniów klas drugiej i trzeciej. Sprawdzone w poprzednich latach materiały i metody oraz ich znajomość i opanowanie przez naszych lektorów gwarantują, że dzieci uczą się chętnie i osiągają ponadprzeciętne efekty.

 • Podręczniki stosowane dla dzieci z klas 1-3 ( język angielski i niemiecki ). Sposób zakupu podręczników przez rodziców.

  CE ATUT zapewnia zaopatrzenia dzieci uczestniczących kursach językowych w niezbędne podręczniki i materiały dydaktyczne. W przypadku zajęć z języka angielskiego dla dzieci z klas 1 -3 używamy podręczników serii Poptropica English Islands cz. 1, 2 lub 3 wydawnictw Pearson. To 6-cio poziomowy kurs dla dzieci. Seria skupia się na nauce komunikacji przy jednoczesnej dbałości o równomierny rozwój pozostałych sprawności językowych. Atrakcyjna i angażująca dzieci formuła, przyjaźni bohaterowie i szeroki wybór nowoczesnych rozwiązań i komponentów są gwarancją dobrej zabawy i skutecznej nauki. Bezpośrednio po dwóch pierwszych zajęciach próbnych lektorzy prowadzący zajęcia w poszczególny grupach określą, który poziom podręcznika będzie właściwy dla danej grupy.

  W przypadku nauki języka niemieckiego wybraliśmy dla dzieci podręczniki z serii "ABCDeutsch neu". Zawiera różnorodne zadania rozwijające spostrzegawczość, sprawność mówienia, umiejętność czytania i rozumienia tekstu słuchanego. Zamieszczony na końcu słowniczek obrazkowy to atrakcyjna pomoc dla dziecka w nauce słownictwa. Aby zapewnić, że każde dziecko uczestniczące w kursie posiada właściwy podręcznik Rodzice, którzy zapisali swoje dziecko na kurs językowy, wraz z pierwszą wpłatą wpłacają również kwotę stanowiącą równowartość aktualnej detalicznej ceny kompletu podręczników odpowiednich dla danej grupy. CE ATUT, po zaksięgowaniu wpłaty, dokona zakupu właściwych podręczników oraz zorganizuje ich dostawę na adres podany przez Rodziców w formularzu zgłoszeniowym.

 • Materiał językowy przewidziany do realizacji w trakcie rocznego kursu dla dzieci z klas 1-3 - Język angielski:

  Klasa 1

  Słownictwo:

  • Kolory

  • Cyfry (1-20)

  • Czynności wykonywane w klasie

  • Czynności ruchowe

  • Instrumenty muzyczne

  • Przedmioty w klasie

  • Rodzina

  • Zawody

  • Sztuka

  • Części ciała

  • Ubrania

  • Zwierzęta domowe

  • Przymiotniki

  • Pomieszczenia w domu

  • Przedmioty domowego użytku

  • Miejsca w mieście

  • Przedmioty

  • Jedzenie

  • Święta (Halloween, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Wakacje)

  Struktury gramatyczne oraz sytuacje komunikacyjne:

  • Witanie się i żegnanie (Hello, Hi, Goodbye, See you)

  • Odpowiadanie na proste pytania dotyczące tożsamości i rzeczy posiadanych (Who are you? What’s your name? What’s this? Who’s this? Is it ...? Have you got ...?)

  • Wyrażanie uczuć i upodobań (I like..., I don’t like...)

  • Konstrukcja there is/there are

  • Czasownik to have got

  • Zadawanie pytań Are you/ Is she? oraz odpowiadanie na zadane pytanie

  Klasa 2

  Słownictwo:

  • Dni tygodnia

  • Cyfry (21-29, 10, 20, 30, 40, 50)

  • Miesiące

  • Zabawki

  • Środki transportu

  • Rodzina

  • Pomieszczenia w domu

  • Czynności ruchowe

  • Ruchy ciałem

  • Moja twarz

  • Przymiotniki

  • Kształty

  • Zwierzęta hodowlane

  • Dzikie zwierzęta

  • Jedzenie

  • Czasowniki związane z gotowaniem

  • Ubrania

  • Zawody

  • Pogoda

  • Aktywności sportowe

  • Święta (Halloween, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Wakacje)

  Struktury gramatyczne:

  • Przyimki miejsca

  • Czas Present Continuous

  • Czas Present Simple

  • Zaimki pytajne (what/who/which/how)

  • Konstrukcja there is/there are

  • Konstrukcja would like

  • Czasownik to have got

  • Czasownik to be

  • Czasownik modalny can

  Klasa 3

  Słownictwo:

  • Cyfry (21-50)

  • Miesiące

  • Liczby pierwsze (pierwszy-trzydziesty pierwszy)

  • Natura

  • Kierunki świata

  • Miejsca

  • Matematyka

  • Opisywanie ciała

  • Części ciała zwierząt

  • Cechy charakterystyczne zwierząt

  • Nauki przyrodnicze

  • Meble

  • Części domu

  • Przedmioty gospodarstwa domowego

  • Kształty

  • Ubrania

  • Styl

  • Sport

  • Obiekty sportowe

  • Jedzenie

  • Czynności

  • Święta (Halloween, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Prima Aprilis)

  Struktury gramatyczne

  • Przyimki miejsca

  • Przysłówki

  • Czas Present Continuous

  • Czas Present Simple

  • Zaimki ilościowe how many/much, some/any/a lot of

  • Konstrukcja there is/there are

  • Czasownik to have got

  • Czasownik modalny can

 • Materiał językowy przewidziany do realizacji w trakcie rocznego kursu dla dzieci z klas 1-3 - Język niemiecki:

  Klasa 1

  Słownictwo:

  • Powitanie i żegnanie

  • Cyfry (1-10)

  • Rodzina

  • Zabawki

  • Kolory

  • Czasownik spielen

  • Gry i zabawy

  • Potrawy i napoje

  • Części ciała

  • Przybory szkolne

  • Czynności wykonywane w czasie wolnym

  • Teatr

  • Święta (Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc)

  Struktury gramatyczne oraz sytuacje komunikacyjne:

  • Witanie się i żegnanie (np. Guten Morgen, Guten Tag, Auf Wiedersehen)

  • Przedstawianie się (Ich bin…)

  • Odpowiadanie na proste pytania dotyczące tożsamości i rzeczy posiadanych (Wer bist du? Wo ist …?)

  • Wyrażanie uczuć i upodobań (Ich mag..., I mag... nicht)

  Klasa 2

  Słownictwo:

  • Powitanie i żegnanie

  • Miejsca w mieście

  • Czynności wykonywane w szkole

  • Ubrania

  • Kolory

  • Zwierzęta żyjące w zoo

  • Artykuły spożywcze ( do ciasta, owoce, warzywa)

  • Czynności wykonywane na placu zabaw oraz w domu

  • Zwierzęta domowe

  • Środki lokomocji

  • Święta (Adwent, Karnawał, Wielkanoc, Dzień Matki)

  • Spektakl

  Struktury gramatyczne:

  • odmiana podstawowych czasowników

  • zadawanie oraz odpowiadanie na konkretne pytania

  • rodzajniki

  • przyimki

  • czas teraźniejszy prosty

  Klasa 3

  Słownictwo:

  • Czynności wykonywane w czasie wolnym oraz jesienią

  • Owoce jesieni

  • Czynności wykonywane w szkole

  • Zwroty stosowane podczas lekcji

  • Alfabet

  • Zakupy

  • Urodziny

  • Czynności wykonywane zimą

  • Pory roku

  • Pogoda

  • Polecenia wydawane na boisku sportowym

  • Bajki

  • Uczucia

  • Meble

  • Indianie i kowboje

  • Święta (św. Marcin, Adwent, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Dzień Matki)

  • Spektakl

  Struktury gramatyczne:

  • odmiana podstawowych czasowników

  • zadawanie oraz odpowiadanie na konkretne pytania

  • rodzajniki

  • przyimki

  • czas teraźniejszy prosty

 • Zasady płatności

  Opłata za kurs j. angielskiego może być uiszczana za cały rok szkolnych z góry lub w miesięcznych ratach. Opłatę miesięczną należy wnosić przelewem na wskazane przez CE ATUT konto w terminie do 10-ego dnia opłacanego miesiąca. W tytule przelewu należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, NR GRUPY do której dziecko uczęszcza oraz MIESIĄC, za który uiszczana jest opłata. Koszt rocznego kursu wynosi 990,- zł i może być wnoszony w formie miesięcznych rat w wysokości 120,- zł każda. W przypadku rozpoczęcia zajęć przez daną grupę później niż w pierwszym właściwym terminie październikowym, wysokość pierwszej raty zostaje obniżony proporcjonalnie do ilości zajęć w październiku. Średnia stawka rozliczeniowa wynosi 16,50 zł za jedne zajęcia.

 • Zasady przyznawania odpisów

  Zasady przyznawania odpisów

  W przypadku pojedynczych nieobecności dziecka na zajęciach w trakcie trwania roku szkolnego nie ma możliwości pomniejszenia opłaty proporcjonalnie do ilości nieodbytych zajęć. W takiej sytuacji (jeżeli układ planu na to pozwala) ustalany jest (po konsultacji z Rodzicem/Opiekunem prawnym) termin odrobienia zaległych zajęć. Gdy nie uda się ustalić dogodnego terminu odrabiania, istnieje możliwość przygotowania przez lektora (na życzenie rodzica) odpowiednich kart pracy umożliwiających dziecku nadrobienie powstałych zaległości. 

  Odpisy za nieobecność dziecka na zajęciach. 

  • Jeżeli w trakcie trwania kursu, Państwa dziecko nie było obecne na więcej niż 4 zajęciach internetowego kursu języka obcego odpłatność za całoroczny kurs jest zmniejszana o odpis w wysokości 66,- zł 

  • Jeżeli w trakcie trwania kursu Państwa dziecko nie było obecne na więcej niż 8 zajęciach odpłatność za całoroczny kurs jest zmniejszana o odpis w wysokości 132,- zł;

  • Odpisy są naliczane i udzielane przy uiszczaniu raty za ostatni miesiąc kursu (za wyjątkiem odpisu w wysokości odpowiednio 132,- zł, który jest realizowany w ostatnich dwóch miesiącach kursu).

  • Odpisy są udzielane pod warunkiem terminowej i całościowej zapłaty wszystkich wcześniejszych rat kursu.

  Zasady przyznawania rabatów:  Rodzic/Opiekun prawny zapisujący swoje dziecko na zajęcia internetowe CE ATUT ma prawo do uzyskania następujących rabatów

  a. Rabat Rodzinny - 5% rabatu na drugie i każde kolejne dziecko zapisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego na zajęcia j. angielskiego w danym roku szkolnym. 

  b. 5% rabatu za uiszczenie opłaty za cały rok szkolny z góry. 

  Co istotne powyższe rabatu mogą się sumować.

 

Share:

Kontakt

CE ATUT s.c.

ul. Długa 43

49-300 Brzeg
NIP: 747-18-93-691

REGON: 161559745
sekretariat (at) ceatut.pl

CE ATUT

Od 25 lat odkrywamy i rozwijamy dziecięce talenty. Szukamy tego, co w dziecku najpiękniejsze, oraz tego, co sprawi mu największą radość i na tych podwalinach budujemy jego pasję. 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…