INTERNETOWE KURSY JĘZYKOWE DLA DZIECI Z KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ –  INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

ZAPISZ SWOJE DZIECKO

 • Sposób prowadzenia i częstotliwość zajęć dla dzieci z klas 4-6 oraz uzyskiwane efekty nauczania na zajęciach Centrum Edukacji „ATUT”

  Klasy czwarta, piąta i szósta to okres, kiedy uczniowie wymagają, a wręcz domagają się poważniejszych zadań, ponieważ przyswajają wiedzę szybko i w dużych ilościach. Kontynuacja podręczników wydawnictwa Pearson z serii Poptropica English Islands L3 i L4 oraz Gold Experience A1 są najlepszą znaną nam odpowiedzią na zapotrzebowanie dzieci uczących się w tych klasach. Mnogość materiałów dodatkowych, ich interaktywność oraz oczywiście profesjonalizm naszych lektorów i tym razem gwarantują doskonałe efekty nauczania oraz zadowolenie uczniów oraz Państwa. Korzystanie ze zróżnicowanych i atrakcyjnych materiałów wydawnictwa Pearson na tym etapie oznacza także możliwość dodatkowej samodzielnej nauki i jeszcze lepszego utrwalania i rozszerzania materiału. Zajęcia dla klas 4-6 będą odbywały się dwa razy w tygodniu po 45 minut każde.

 • Podręczniki stosowane dla dzieci z klas 4-6 (język angielski i niemiecki). Sposób zakupu podręczników przez rodziców.

  CE ATUT zapewnia zaopatrzenia dzieci uczestniczących kursach językowych w niezbędne podręczniki i materiały dydaktyczne. W przypadku zajęć z języka angielskiego dla dzieci z klas 4 -6 używamy podręczników serii Poptropica English Islands cz. 4, 5 lub 6, a także Gold Experience A1  wydawnictw Pearson. To najlepsza znana nam odpowiedź na zapotrzebowanie dzieci uczących się w tych klasach. Mnogość materiałów dodatkowych, ich interaktywność oraz oczywiście profesjonalizm naszych lektorów również na tym etapie nauki gwarantują doskonałe efekty nauczania oraz zadowolenie uczniów oraz Państwa. Korzystanie ze zróżnicowanych i atrakcyjnych materiałów wydawnictwa Pearson w tym okresie nauki oznacza także możliwość dodatkowej samodzielnej nauki i jeszcze lepszego utrwalania i rozszerzania materiału.

  W przypadku zajęć z języka niemieckiego dla dzieci z klas 4 – 6 wybraliśmy serię "Und so weiter". To wydawnictwo przewidziane dla uczniów szkoły podstawowej uczących się języka niemieckiego na drugim etapie edukacji. Głównym celem zajęć z wykorzystaniem tej serii jest przygotowanie uczniów do skutecznego komunikowania się w języku niemieckim w sytuacjach życia codziennego. 

  Aby zapewnić, że każde dziecko uczestniczące w kursie posiada właściwy podręcznik Rodzice, którzy zapisali swoje dziecko na kurs językowy, wraz z pierwszą wpłatą wpłacają również kwotę stanowiącą równowartość aktualnej detalicznej ceny kompletu podręczników odpowiednich dla danej grupy. CE ATUT, po zaksięgowaniu wpłaty, dokona zakupu właściwych podręczników oraz zorganizuje ich dostawę na adres podany przez Rodziców w formularzu zgłoszeniowym.

 • Zasady płatności za internetowy, językowy kurs dla dzieci z klas 4-6. Zasady przyznawania odpisów i rabatów za zajęcia. Wysokości odpisów/ rabatów dla rodziców dzieci z klas 4-6.

  Zasady płatności:

  Opłata za kurs j. angielskiego może być uiszczana za cały rok szkolnych z góry lub w miesięcznych ratach. Opłatę miesięczną należy wnosić przelewem na wskazane przez CE ATUT konto w terminie do 10-ego dnia opłacanego miesiąca. W tytule przelewu należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, NR GRUPY do której dziecko uczęszcza oraz MIESIĄC, za który uiszczana jest opłata. Koszt rocznego kursu wynosi 990,- zł i może być wnoszony w formie miesięcznych rat w wysokości 120,- zł każda. W przypadku rozpoczęcia zajęć przez daną grupę później niż w pierwszym właściwym terminie październikowym, wysokość pierwszej raty zostaje obniżony proporcjonalnie do ilości zajęć w październiku. Średnia stawka rozliczeniowa wynosi 16,50 zł za jedne zajęcia.

  Zasady przyznawania odpisów:

  W przypadku pojedynczych nieobecności dziecka na zajęciach w trakcie trwania roku szkolnego nie ma możliwości pomniejszenia opłaty proporcjonalnie do ilości nieodbytych zajęć. W takiej sytuacji (jeżeli układ planu na to pozwala) ustalany jest (po konsultacji z Rodzicem/Opiekunem prawnym) termin odrobienia zaległych zajęć. Gdy nie uda się ustalić dogodnego terminu odrabiania, istnieje możliwość przygotowania przez lektora (na życzenie rodzica) odpowiednich kart pracy umożliwiających dziecku nadrobienie powstałych zaległości. Odpisy za nieobecność dziecka na zajęciach. Jeżeli w trakcie trwania kursu, Państwa dziecko nie było obecne na więcej niż 4 zajęciach internetowego kursu języka obcego odpłatność za całoroczny kurs jest zmniejszana o odpis w wysokości 66,- zł Jeżeli w trakcie trwania kursu Państwa dziecko nie było obecne na więcej niż 8 zajęciach odpłatność za całoroczny kurs jest zmniejszana o odpis w wysokości 132,- zł; Odpisy są naliczane i udzielane przy uiszczaniu raty za ostatni miesiąc kursu (za wyjątkiem odpisu w wysokości odpowiednio 132,- zł, który jest realizowany w ostatnich dwóch miesiącach kursu). Odpisy są udzielane pod warunkiem terminowej i całościowej zapłaty wszystkich wcześniejszych rat kursu.

  Zasady przyznawania rabatów:

  Rodzic/Opiekun prawny zapisujący swoje dziecko na zajęcia internetowe CE ATUT ma prawo do uzyskania następujących rabatów:

  a. Rabat Rodzinny - 5% rabatu na drugie i każde kolejne dziecko zapisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego na zajęcia j. angielskiego w danym roku szkolnym.

  b. 5% rabatu za uiszczenie opłaty za cały rok szkolny z góry. Co istotne powyższe rabatu mogą się sumować.

 • Materiał językowy przewidziany do realizacji w trakcie rocznego kursu dla dzieci z klas 4-6

  a) Język angielski,

   

  Klasa 4

  Słownictwo:

  Przymiotniki przeciwstawne

  Cyfry (50, 60, 70, 80, 90, 100)

  Zajęcia w czasie wolnym

  Dzikie zwierzęta

  Środowisko życia

  Pogoda

  Sezonowe aktywności

  Pory roku

  Aktywności pozalekcyjne

  Pory dnia

  Zawody

  Natura

  Emocje

  Aktywności na świeżym powietrzu

  Sprzęt

  Sporty ekstremalne

  Święta (Halloween, Święta Bożego Narodzenia, Dzień Matki, Ostatki)

  Struktury gramatyczne:

  Zdania okolicznikowe porównania- than

  Zaimek w funkcji dopełnienia

  Czas Present Continuous

  Czas Present Simple

  Czas Past Simple

  Konstrukcja to be going to

  Czasownik to have got

  Czasownik to want

  Czasownik to be -forma teraźniejsza oraz przeszła

  Czasownik modalny could

   

  Klasa 5

  Słownictwo:

  dane personalne

  czynności czasu wolnego

  członkowie rodziny

  liczebniki główne 1–100

  alfabet

  miesiące

  kraj narodowości

  pomieszczenia i wyposażenie domu oraz pokoju

  rzeczy osobiste

  wyposażenie szkoły

  dni tygodnia

  czynności życia codziennego

  formy spędzania czasu wolnego

  przedmioty szkolne

  życie szkoły

  podawanie czasu

  czynności wykonywane codziennie

  nazwy zwierząt

  czasowniki określające ruch

  krajobraz

  ochrona przyrody

  budynki

  miejsca w mieście

  gry komputerowe

  technologie komunikacyjno-informacyjne

  środki transportu

  nazwy kolorów

  atrakcje parku rozrywki

  wyrażenia używane do proszenia o pomoc

  pisemne formy porozumiewania się

  wyrażenia używane w wiadomościach

  produkty spożywcze

  napoje

  święta i uroczystości

  warunki atmosferyczne

  Gramatyka:

  przyimki miejsca oraz czasu

  zaimki oraz formy dzierżawcze

  czasownik to be w czasie teraźniejszym

  konstrukcje there is / there are

  czasownik have got

  spójniki: and, but

  czas Present Simple – zdania twierdzące, przeczące, pytania i krótkie odpowiedzi, pytania szczegółowe

  czas Present Continuous – zdania twierdzące, przeczące i pytania ogólne

  interpunkcja

  przysłówki częstotliwości

  rodzajnik określony

  tryb rozkazujący

  czasownik modalny: must / mustn’t

  czasownik modalny: can / can’t

  zaimki osobowe w dopełnieniu

  rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

  określniki: a / some /any

   

  Klasa 6

  Słownictwo:

  urządzenia elektroniczne i multimedialne

  przymiotniki

  podawanie dat

  pomieszczenia i ich wyposażenie

  zwierzęta hodowlane

  zawody

  zainteresowania

  roboty

  dane personalne

  części ciała

  wyrażenia używane przy opisywaniu fotografii

  ubrania

  członkowie rodziny

  wygląd zewnętrzny

  sport

  formy spędzania czasu wolnego

  dolegliwości

  zabawy grupowe

  gatunki filmów

  Gramatyka:

  czasownik to be w czasie Past Simple

  czas Past Simple, czasowniki regularne oraz nieregularne

  czas Past Simple – pytania ogólne oraz szczegółowe

  spójniki: and, but, then, when

  stopień wyższy oraz najwyższy przymiotników

  znaki interpunkcyjne

  konstrukcja be going to – zdania twierdzące, przeczące i pytania

  składnia czasowników: czasownik + -ing, czasownik + bezokolicznik

  powtórzenie wiadomości o czasach Present Simple i Present Continuous

   

  b) Język niemiecki,

   

  Klasa 4

  Słownictwo:

  Kraje niemieckojęzyczne

  Ważniejsze miasta w Austrii, Niemczech, Szwajcarii oraz Lichtensteinie

  Imiona niemieckie

  Pozdrowienia

  Liczby (1-100)

  Hobby

  Formy spędzania wolnego czasu

  Gry i zabawy

  Rodzina

  Stopnie pokrewieństwa

  Zawody

  Zwierzęta domowe

  Kolory

  Meble

  Mój pokój

  Korespondencja

  Artykuły spożywcze

  Napoje

  Gramatyka:

  Formy czasowników wohnen, heißen, sein w 1. i 2. osobie liczby pojedynczej

  Zaimki osobowe

  Zdanie pytające, oznajmujące

  Koniugacja czasowników regularnych w liczbie pojedynczej oraz mnogiej

  Przeczenie nicht, kein

  Zaimki dzierżawcze

  Rodzajnik nieokreślony i określony w mianowniku i bierniku

  Przymiotnik w funkcji orzecznika

  Koniugacja czasownika haben, sein

  Liczba mnoga rzeczowników

  Forma grzecznościowa

  Czasownik mögen

   

  Klasa 5

  Słownictwo:

  Szkoła

  Przybory szkolne

  Przedmioty szkolne

  Dni tygodnia

  Artykuły spożywcze

  Ceny

  Zakupy

  Jednostki miary i wagi

  Hobby i zainteresowania

  Spędzanie czasu wolnego

  Określanie czasu

  Rozkład dnia

  Pory dnia i roku

  Kraje europejskie

  Pogoda

  Części ciała

  Choroby

  Typowe czynności dnia codziennego

  Pozwolenia i zakazy

  Gramatyka:

  Zaimki dzierżawcze w mianowniku i bierniku

  Szyk wyrazów w zdaniu

  Stopniowanie przymiotnika

  Koniugacja czasownika essen

  Czasownik mögen

  Czasownik zwrotny sich interessieren

  Czasownik modalny können, müssen, dürfen

  Rzeczowniki odczasownikowe

  Czasowniki nieregularne lesen, sich treffen, sprechen, sehen

  Czasowniki rozdzielnie złożone

  Tryb rozkazujący

  Zaimek osobowy es

  Czas przeszły Imperfekt czasowników haben i sein

   

  Klasa 6

  Słownictwo:

  Wakacje

  Obowiązki w domu

  Pomieszczenia w domu

  Formy spędzania wolnego czasu

  Sport

  Miesiące

  Święta

  Urodziny

  Cechy charakteru

  Wygląd

  Czat

  Święto sportu w szkole

  Środki lokomocji

  Gramatyka:

  Czas przeszły Perfect

  Przyimki służące do określania miejsca i czasu

  Czasowniki helfen, einlanden

  Rodzajnik określony i formy zaimka dzierżawczego w celowniku

  Czasownik modalny sollen, wollen

  Zaimek osobowy man

  Czas przeszły Präteritum

  Formy zaimka osobowego w celowniku i bierniku

  Rzeczowniki złożone

  Czasownik mögen

  Koniugacja czasowników sammeln, finden, fahren, schlafen, sich waschen

  Rzeczowniki odczasownikowe

 

Share:

Kontakt

CE ATUT s.c.

ul. Długa 43

49-300 Brzeg
NIP: 747-18-93-691

REGON: 161559745
sekretariat (at) ceatut.pl

CE ATUT

Od 25 lat odkrywamy i rozwijamy dziecięce talenty. Szukamy tego, co w dziecku najpiękniejsze, oraz tego, co sprawi mu największą radość i na tych podwalinach budujemy jego pasję. 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…